ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೆಂಡಿರ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಡಿತಂದು,ಅಡಿಗೆಯ ಮಾಡಿಸಿದಾತ ಬಸವಣ್ಣ.ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಾಸಿರದೇಳುನೂರು ಕುಮಾರಿಯರಹಿಡಿತಂದು, ದಹಿಸಿದಾತ ಬಸವಣ್ಣ.ರುದ್ರರ ರುದ್ರಗಣಂಗಳ ಹಿಡಿತಂದು,ಸ್ವಾಮಿಭೃತ್ಯಾಚಾರಸಂಬಂಧವ ಮಾಡಿಸಿದಾತ ಬಸವಣ್ಣ.ಆ ಬಸವಣ್ಣಂಗೆ ಪ್ರಸಾದವೆ ನೆಲೆಯಾದುದು,ಕಲಿದೇವಯ್ಯಾ.                                   ಮಡಿವಾಳ  ಮಾಚಿದೇವರ ವಚನ ಸಂಖ್ಯೆ -256  ಸಂಪುಟ 8   
ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿಟ್ಟ ಪುರುಷ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಧ ಗಣಾಚಾರಿ  ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರು ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಅವರ ಕಾರ್ಯ ತತ್ಪರಿತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕವೇನಾದರೂ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಯಾರನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಎಂದು ಮಡಿವಾಳ   ಮಾಚಿದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೆಂಡಿರ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಡಿತಂದು,ಅಡಿಗೆಯ ಮಾಡಿಸಿದಾತ ಬಸವಣ್ಣ.———————————————————————–ಮಹಾಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ಮಾಡುವಾಗ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡುವಾಗ  ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೆಂಡಿರ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಡಿತಂದು,ಅಡಿಗೆಯ ಮಾಡಿಸುವ ಛಲವಿದ್ದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತನ ಪೌರಾಣಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡುವ  ಬಸವಣ್ಣ ಆತನ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಜಂಗಮ ದಾಸೋಹವೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕರಣ ವ್ಯತ್ಯಯ ವಾಗದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಭಕ್ತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು . ಗೊಡ್ಡು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಿಲುವು ಎಂದು ಮಾಚಿದೇವ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಾಸಿರದೇಳುನೂರು ಕುಮಾರಿಯರ ಹಿಡಿತಂದು, ದಹಿಸಿದಾತ ಬಸವಣ್ಣ

.————————————————————————————-
ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌದೆ   ಮತ್ತು ಉರುವಲು ಕೊರತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಾಸಿರದೇಳುನೂರು ಕುಮಾರಿಯರ ಹಿಡಿತಂದು, ದಹಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾಚಿದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಪುರಾಣ ದೇವರ ಕಲೋಕಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಂತಹ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದು ಸೌದೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮಾಚಿದೇವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮತ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರುದ್ರರ ರುದ್ರಗಣಂಗಳ ಹಿಡಿತಂದು,ಸ್ವಾಮಿಭೃತ್ಯಾಚಾರಸಂಬಂಧವ ಮಾಡಿಸಿದಾತ ಬಸವಣ್ಣ. 

—————————————————————————————–
ಅಡುಗೆಯಾಯಿತು ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಇದನ್ನು ನೀಡಲು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜಂಗಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ  ಹಂಚಲು ಜನರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ರುದ್ರರ ರುದ್ರಗಣಂಗಳ ಹಿಡಿತಂದು,ಸ್ವಾಮಿಭೃತ್ಯಾಚಾರಸಂಬಂಧವ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು  ಭೃತ್ಯಾಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರಲ್ಲಿ ಮಾಚಿದೇವರು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಆ ಬಸವಣ್ಣಂಗೆ ಪ್ರಸಾದವೆ ನೆಲೆಯಾದುದು,ಕಲಿದೇವಯ್ಯಾ.  

————————————————————
ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ   ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಿತ್ಯ ಜಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾದವರು . ಈ ಕಾರಣ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವೆ ನೆಲೆ ಸೆಲೆಯಾಯಿತ್ತು. ಬಡವರ ಹಸಿವಿಗೆ ಜಂಗಮರ ಸೇವೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಿಂತಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಮ್ಮದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.ಪ್ರತಿ ಭಕ್ತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕಂಡರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಂಗಮ ಸೇವೆಯೇ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ನಿಜ ನೆಲೆಯಾದರು. ಎಂದು ಮಾಚಿದೇವ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.-

————————————————–

ಡಾ.ಶಶಿಕಾಂತ.ಪಟ್ಟಣ ಪೂನಾ -ರಾಮದುರ್ಗ.

Author

11 Comments

  1. Once I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the identical comment. Is there any manner you may take away me from that service? Thanks!

  2. I precisely wanted to thank you so much once again. I’m not certain what I could possibly have undertaken in the absence of the strategies discussed by you on this problem. It truly was a real traumatic setting for me, however , being able to view this expert way you handled it made me to weep with delight. I’m just thankful for the service and in addition expect you recognize what a powerful job your are getting into educating many others by way of your website. Most probably you have never encountered all of us.

  3. I intended to put you the bit of remark to give many thanks once again with the remarkable basics you’ve shared at this time. This has been seriously open-handed with people like you to convey without restraint what many individuals would’ve offered for sale as an e book to end up making some bucks for themselves, certainly now that you could have tried it in the event you decided. The good ideas as well acted as a great way to be certain that someone else have similar fervor similar to mine to learn much more when considering this problem. I’m certain there are millions of more fun sessions in the future for people who looked over your blog.

  4. I wish to express appreciation to you for rescuing me from this particular matter. As a result of searching through the online world and coming across views which are not beneficial, I figured my entire life was over. Being alive without the presence of approaches to the issues you’ve fixed by means of your good review is a crucial case, as well as ones that could have in a wrong way damaged my entire career if I had not discovered the blog. Your primary expertise and kindness in touching all the things was tremendous. I don’t know what I would have done if I had not come upon such a solution like this. I’m able to at this moment look ahead to my future. Thanks so much for the high quality and amazing guide. I won’t think twice to refer your web page to anybody who desires care on this problem.

  5. I’m writing to let you be aware of what a really good discovery my cousin’s girl had viewing the blog. She realized lots of issues, which include what it is like to possess an incredible helping style to make the others clearly fully understand several complex subject areas. You really exceeded people’s expectations. Thank you for displaying these powerful, trustworthy, informative and in addition cool tips on this topic to Sandra.

  6. I and my friends came digesting the good solutions found on your web site while before long I had an awful suspicion I never thanked the website owner for them. All of the young men appeared to be as a result excited to see them and have definitely been taking pleasure in these things. Many thanks for getting very considerate and then for picking this kind of extraordinary guides millions of individuals are really eager to know about. My very own sincere regret for not expressing appreciation to sooner.

  7. I and also my friends came reading the excellent helpful tips found on your website and so then developed a terrible suspicion I had not thanked the web blog owner for those strategies. My young men were happy to study them and have in effect in reality been tapping into them. Appreciate your getting so accommodating and also for picking some notable subject areas millions of individuals are really desperate to discover. Our own sincere regret for not saying thanks to you sooner.

  8. Needed to send you one little word to finally say thank you the moment again regarding the unique suggestions you’ve contributed above. It was remarkably open-handed with you in giving extensively what exactly many individuals could have marketed for an e book to end up making some profit for their own end, mostly given that you might have done it in the event you wanted. Those tips likewise served to be a good way to comprehend other individuals have the identical zeal the same as mine to know the truth significantly more concerning this issue. I am certain there are thousands of more fun situations up front for folks who see your blog.

  9. Good post. I study something tougher on totally different blogs everyday. It’ll at all times be stimulating to read content from other writers and observe a bit something from their store. I抎 prefer to use some with the content material on my weblog whether or not you don抰 mind. Natually I抣l provide you with a link in your net blog. Thanks for sharing.

  10. That is the appropriate blog for anyone who needs to search out out about this topic. You understand a lot its almost arduous to argue with you (not that I truly would want匟aHa). You undoubtedly put a new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, simply great!

Write A Comment